Instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita

 

INSTITUȚIE SUBORDONATĂ AL CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale:

1 Numărul şi  denumirea posturilor:

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita

- 1 post de Inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivelul studiilor S;

- 1 post de Inspector de specialitate, grad profesional debutant- IA, nivelul studiilor S.

2. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • - are capacitate deplină de exercițiu;

 • - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • - îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 • 1 (un) post de: Inspector de specialitate, grad profesional debutant-IA:

 • - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 • - vechime în specialitatea studiilor absolvite 0-6 ani;

 • - abilități de comunicare;

 • - cunoașterea unei limbi de circulație internațională (preferabil limba engleză) la nivel avansat, scris-citit, vorbit;

 • abilități dezvoltare pagini web (ex. Open Sourse: wordpress, drupal etc.);

 • cunoștințe de utilizare a calculatorului.

 • 1 (un) post de: Inspector de specialitate, grad profesional debutant:

 • - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 • - cunoștințe de utilizare a calculatorului;

 • - abilități de comunicare;

 • - abilități de organizare evenimente;

 • - cunoașterea unei limbi de circulație internațională (preferabil limba engleză) la nivel avansat, scris-citit, vorbit;

 • - nu necesită vechime.

4.  Concursurile se vor desfăşura începând din data de 28 noiembrie 2017, ora 12,00 – proba scrisă, iar interviul se va susţine în data 6 decembrie 2017, ora 10,00, la sediul Agenția de Dezvoltară Județeană Harghita (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5.)

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Agenția de Dezvoltară Județeană Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5), camera 401 în perioada 7.11.2017 – 20.11.2017,  între orele 8,00 - 14,00.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207784.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul intituției.

 

Rezultatul selecției dosarelor:

https://bitly.com/

http://bit.ly/2zvZxfI

Rezultatul probei scrise:

http://bit.ly/2Ai8CgD

http://bit.ly/2AicdeC

Rezultatul interviului:

http://bit.ly/2BWmQAF

http://bit.ly/2AHDSEI

Rezultatul final:

http://bit.ly/2D5kVNz

http://bit.ly/2mm7jDt